งานชุด STAND ผสมในถัง IBC 1,000 ลิตร (ระบบ Explosion)